دانش بیشتر زندگی بهتر
درباره وبلاگ
هادی

از بر و بچ علامه حلی
نويسندگان
صفحات وبلاگ
            
 

 

تعدادی ازگونه ها با انتشار امواج صوتی درمحیط وتجزیه وتحلیل پژواک حاصل از آن، تصویری ازمحیط راایجاد میکنند.خفاش ها، دلفین ها و به مقدارکمتر وال ها، پژواک سازی میکنند. امواج فراصوتی که خفاش ها برای پژواک سازی به کارمیبرند، شدت بالایی دارند. پیش از آنکه ماهیچه های حنجره ی خفاش برای تولید این صداها منقبض شوند، ماهیچه های مخصوص درگوش میانی منقبض میشوند واستخوان های کوچک گوش میانی رااز هم جدا میکنند. به این ترتیب خفاش برای لحظه ای دچار کری موقت می شود. پس از ایجاد صوت این ماهیچه ها استراحت میکنند و شنوایی خفاش دوباره برقرار میشود تاپژواک حاصل از اشیای پیرامون را بشنود.

خفاش ها در درک محیط پیرامون خود به کمک پژواک سازی توانایی بسیارزیادی دارند، به طوری که دراتاقی کاملاٌ تاریک که در سراسر آن تارهای سیمی کشیده شده است میتوانند به دقت، حشراتی را که درحال پروازند، شکار کنند واز لابه لای سیم ها بگذرندموضوع مطلب : پژوهشی