دانش بیشتر زندگی بهتر
درباره وبلاگ
هادی

از بر و بچ علامه حلی
نويسندگان
صفحات وبلاگ
            
 

 

 

اصولا دونوع گردش خون داریم ؛

1- گردش خون کوچک(ششی) 2-گردش خون بزرگ (عمومی)

بطن راست خون رابه ششها پمپ می کند که این کار از طریق دوسرخرگ ششی انجام می دهد. خون ضمن عبور از میان مویرگهای درون ششها کربن دی اُکسید را از دست می دهد و اُکسیژن میگیرد. سپس خون غنی از اُکسیژن ازطریق سیاهرگهای ششی به دهلیز چپ برمیگردد . بعد خون غنی از اُکسیژن از دهلیز چپ به داخل بطن چپ جریان می یابد واز بطن چپ به تمام اندامهای بدن درگردش عمومی پمپ می شود. خون غنی ازاُکسیژن بطن چپ را ازطریق آئورت ترک میکند (بزرگترین رگ خونی ماست به قطرتقریبی5/2سانتی متر در حدود یک سکه ی50 تومانی) چندین سرخرگ بزرگ ازآئورت منشعب می شود و خون را به سمت بالای بدن میبرد سپس آئورت در پشت قلب به طرف پائین انحنا می یابد و سرخرگهای زیادی ازآن انشعاب می یابند که خون اندامهای حفره ی شکم  و پائین بدن را تامین می کنند.  درهرکدام ازاندام ها یک سرخرگ  بزرگ خون را در چندین سرخرگ کوچک توزیع می کند وهر سرخرگ کوچک به چندین مویرگ تقسیم می شود سپس مویرگها به هم متصل شده و سیاهرگهای کوچک را ایجاد می کند و از اتصال آنها سیاهرگهای بزرگ به وجود می آیند که خون را به قلب بر می گردانند. خون کم اکسیژن اندامهای فوقانی و سر به هم متصل شده بزرگ سیاهرگ زبرین  را به وجود می آورند و سیاهرگ بزرگ دیگری به نام بزرگ سیاهرگ زیرین خون کم اُکسیژن اندامهای تحتانی را حمل میکند. هر دو بزرگ سیاهرگ خون را وارد دهلیز راست می کنند و بدین ترتیب سفر کامل می شود .موضوع مطلب : پژوهشی